ಆಣ್ಣನ ಹಾರೈಕೆ

(ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ)

ಅಳಲು ಬೇಡಾ ತಂಗಿ ನೀನತಿ |

ಬಳಲು ಬೇಡಾ ನಿನ್ನ ಮನದೋಳು |

ಗಳಿಸಲತ್ತೆಯ ಮಮತೆ ಮಾವನ ಸೇವೆ ಮಾಡವ್ವ ||

ಅಳಿಸ ಬೇಡಾ ಕೀರ್ತಿ ಯೆಮ್ಮದು |

ಉಳಿಸಬೇಕು ಮಾನ ಗಂಡನ |

ಗಳಿಸಬೇಕು "ಯಶದ ಸಂಪದ" ನೀನು ನೋಡವ್ವ ||೧||

ಇಂದು ನಿಂತರು ಎಂದಿಗಾದರು ||

ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಿ ನಿನ್ನ ಮಂದಿರಕೆಂದು |

ಕೇಳುವೆ ನೀನು ತಪ್ಪದೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳವ್ವ ||

ಚಂದದಿಂದಲಿ ನೀನು ನಡೆಯುತ |

ಕಂದುಗೊರಳನ ಬೇಗನೊಲಿಸುತ |

ಒಂದು ಗೂಡುತ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಕೂಡ ಬಾಳವ್ವ ||೨||

ಎರಡು ಬಗೆಯ ಬೇಡ ಮನದೊಳು |

ಎರಡು ಮನೆಗಳ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸು |

ಹರಸುವೆನು ನಾ ನಿನಗೆ ಬೇಗದಿಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ||

ಸರಳ ಸಂಸಾರವನು ಮಾಡುತ |

ವರದ ಶಂಕರ ಪೂಜೆ ಗೈಯುತ |

ಮರಳಿ ಮಗುವನು ಪಡೆದು ಬಾರವ್ವ ತವರ ಮನೆಗಾಗಿ ||೩||

   ದಿ|| ಶ್ರೀ. ರಾಮಪ್ಪಾ ಸಿ. ಸಜ್ಜನ.                                             ತಾರಿಕು:೨೬-೦೧-೧೯೬೩