ಅಣ್ಣನ ಹಾರೈಕೆ
(ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ)

ಅಳಲು ಬೇಡಾ ತಂಗಿ ನೀನತಿ |

ಬಳಲು ಬೇಡಾ ನಿನ್ನ ಮನದೋಳು |

ಗಳಿಸಲತ್ತೆಯ ಮಮತೆ ಮಾವನ ಸೇವೆ ಮಾಡವ್ವ ||

ಅಳಿಸ ಬೇಡಾ ಕೀರ್ತಿ ಯೆಮ್ಮದು |

ಉಳಿಸಬೇಕು ಮಾನ ಗಂಡನ |

ಗಳಿಸಬೇಕು "ಯಶದ ಸಂಪದ" ನೀನು ನೋಡವ್ವ ||೧||

ಇಂದು ನಿಂತರು ಎಂದಿಗಾದರು ||

ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಿ ನಿನ್ನ ಮಂದಿರಕೆಂದು |

ಕೇಳುವೆ ನೀನು ತಪ್ಪದೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳವ್ವ ||

ಚಂದದಿಂದಲಿ ನೀನು ನಡೆಯುತ |

ಕಂದುಗೊರಳನ ಬೇಗನೊಲಿಸುತ |

ಒಂದು ಗೂಡುತ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಕೂಡ ಬಾಳವ್ವ ||೨||

ಎರಡು ಬಗೆಯ ಬೇಡ ಮನದೊಳು |

ಎರಡು ಮನೆಗಳ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸು |

ಹರಸುವೆನು ನಾ ನಿನಗೆ ಬೇಗದಿಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ||

ಸರಳ ಸಂಸಾರವನು ಮಾಡುತ |

ವರದ ಶಂಕರ ಪೂಜೆ ಗೈಯುತ |

ಮರಳಿ ಮಗುವನು ಪಡೆದು ಬಾರವ್ವ ತವರ ಮನೆಗಾಗಿ ||೩||

   ದಿ|| ಶ್ರೀ. ರಾಮಪ್ಪಾ ಸಿ. ಸಜ್ಜನ.                                           ತಾರಿಕು:೨೬-೦೧-೧೯೬೩

-----------------------------------------------


ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದ ತವರೂರು

 (ಪಾರ್ಧಿಕ ಷಟ್ಪದಿ)


 ನೆನೆನೆನೆದು ತವರೊರ ಮನೆ ನೋಡ ನಾ ಬಂದೆ |

ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಕರೆತಂದೆ |

ತನು ನಡುಗಿ ಮನ ನಡುಗಿ ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದ ತವರಮನೆಯಿಂದು ನಾ ಕಂಡೆನು ||

 ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ವರುಷಂದೆ |

ಕನಸಿನೊಳು ತಾ ಬಂದು ಸಂತೈಸಲೇಳೆಂದೆ |

ಮನತಾಪವೊತ್ತೊತ್ತಿ ಬರುವದಂಪಿಡಿಕೊಂಡು ದುಃಖವಂ ತಡಕೊಂಡೆನು || ೧|| 

ಪಡೆದವರು ತಾಯಿತಂದೆಗಳು ಕಡು ಮಮತೆಯಲಿ |


ಸಡಗರದಿ ಸಲುಹಿದರು ಸೌಖ್ಯದಿಂ ಬೆಳಿಸಿದರು | 

ಉಡುತೊಡಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದರು ವಿದ್ಯೆಯಂ ಕಲಿಸಿದರು ಚಿರಬಾಳ್ವೆ ಬಾಳಲೆಂದು ||

ಪಡೆದವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಾರಣಿಯ ಮಾಡುತ್ತ |

 ಬೆದಗಿನೇಳು ತರತರದ ರಂಗವಲ್ಲಿಯನಿದುತ್ತ |

ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಪರಿಪರಿಯ ಶಿರಿಸೊಬಗ ಸವಿಯುತ್ತಲಿದ್ದೆ ನಾಂ ಸೌಖ್ಯದಿಂದ || ೨ ||

 ಹೆತ್ತವರ ಮನೆಸುಖವ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ನಾನು |

ಅತ್ತತ್ತು ಮರೆತರೂ ಮರೆಯದು ಬಾಳಿನೊಳು |

ಮತ್ತಾರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದುಃಖವಂ ತೋರಿಸಲಿ ಪೇಳೆನಗೆ ತಾಯಂದಿರೆ ||

 ಅತ್ತೆಮಾವರ ಕಾಟ ಸಾಕಾಗಿ ಬಂದಿಹೆನು |

ಕತ್ತೆಯಾ ದುಡಿತದಿಂ ಬೇಸತ್ತು ಬಂದಿಹೆನು |

ಅತ್ತು ಕರೆದರು ನನ್ನ ಸತ್ತ ತಾಯಿಯು ಕರಳು ನಾನೆಂದು ಮರೆಯಲವ್ವ || ೩ ||

ತಾಯಿಯ ಮಾತೊಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಬರುತಿಹುದು |

ಕಾಯಕಷ್ತವ ಮಾಡು ಗಂಡನಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ |

ಮಾಯವಾಗುವದು ಮನದ ದುಗುಡವು ಪತಿಭಕ್ತಿಯಿಂ ಸೇವೆಗೈಯುತಿರಲು ||

 ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದ ಮಗಳು ತವರ ಮನೆಗೆಂದೆಂದು |

ಹಾಯಬಾರದು ದೇವ, ನಗೆಗೀಡವಾಗುವದು |

ತಾಯಿಯಿದ್ದರೆ ಸುಖವ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುತಿಹುದು ಜಗದೊಳೀ ಮಾತು ನಿಜವು ||೪||

 

ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯು ಜಗದೊಳಗೆ ಜಡಮತಿಯು |

ಬಣ್ಣದಾ ಮಾತೋದು ಹೇಳುತ್ತ ಅಣ್ಣನಿಗೆ |

ಕಣ್ಣಿಂದ ಸೊನ್ನೆಯಂ ಮಾಡುತ್ತ ನೋಡುತ್ತಲವನ ಮನವ ಕೆಡಿಸಿದಳು ||

ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡದೊಳಗೋಡಿದನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ |

ಸಣ್ಣ ಮನದವನಾದ ತನ್ಮನೆಯ ಶಿರಿಯಲ್ಲಿ |

ಮಣ್ಣುಗೂಡಿತವನ ಮೊದಲಿನ ಸುಪ್ರೇಮವದು ನೋಡಿನಾ ದುಃಖಿಯಾದೆ || ೫ ||

 ಅತ್ತಿಗೆಯಕೈಗೊಂಬೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ತಾ ನಿಂದು |

ಎತ್ತಿಯಾಡಿಸಿದವನು ತಂಗಿಯಂ ಮರೆತಿಹನು |

ಕತ್ತನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಹನೋಡಲಾರನವನಿಂದು ಕಡುವೈರಿ ಯೆನಗೆ ||

ಇತ್ತೆಡೆಗೆ ಬಾರಮ್ಮ ತಂಗಿಯೆಂದೆನಲಿಲ್ಲ |

ತುತ್ತು ಮಾಡುಣಿಸಿದವನಿಂದು ಮರೆತನು ಬೇಗ |

ಮತ್ತೆ ಬಾರೆನು ನನ್ನ ತವರೂರ ಮನೆಗಾಗಿ ಗಂಡನಾ ಮನೆಯೊಳಿರುವೆ || ೬ ||

 ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆನ್ನ ಮನದೇವತಿಗೆ ನಾಂ ಕೈಯ |

ಮುಟ್ಟಿ ಶರಣೆಂಬೆ ಮನದೊಳಗಾನರಿತುಕೊಂಡೆ |

ಕೊಟ್ಟಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಿಹುದೆಂದು ನಾರಿಯರಿಗಿದು ಸಾರುತಿಹೆನು ||

ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವು ಬರಲಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿನದಿರಲಿ |

ಹುಟ್ಟಿದಾ ತವರೂರ ಮನೆಯ ಶಿರಿಯು ಬೆಳೆಯಲಿ |

ಸಿಟ್ಟಿನಾ ನಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ತಂಗಿಯ ನೆನಪಿರಲೆಂದು ಬೇಡುವೆನು ದೇವ || ೭ ||

 ಸಜ್ಜನರ ಸವಿಮಾತು ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಂತಸವು |

ಸಜ್ಜನರ ಕಾಯಕವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿತಕರವು |

ಸಜ್ಜನರ ವರ್ತನವು ಲೊಕದಾ ಮನುಜರಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ವಾಗಿರುವದು |

ಸಜ್ಜನರ ಗುರುರಾಮ ಬರೆದಿಹನು ಕೇಳವ್ವ |

ಸಜ್ಜನರ ಸಂದೇಶ ಬೀರವ್ವ ಹಡದವ್ವ |

ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜಸಂತಸವ ಲಭಿಸುವದಿಹಪರ ಲೋಕದೊಳಗೆ || ೮ ||

 ದಿ|| ಶ್ರೀ. ರಾಮಪ್ಪಾ ಸಿ. ಸಜ್ಜನ.                                           ತಾರಿಕು: ೨೬-೦೧-೧೯೬೩