ಸಜ್ಜನರ ಸವಿಮಾತು ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಂತಸವು |

ಸಜ್ಜನರ ಕಾಯಕವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿತಕರವು |

ಸಜ್ಜನರ ವರ್ತನವು ಲೊಕದಾ ಮನುಜರಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ವಾಗಿರುವದು |

ಸಜ್ಜನರ ಗುರುರಾಮ ಬರೆದಿಹನು ಕೇಳವ್ವ |

ಸಜ್ಜನರ ಸಂದೇಶ ಬೀರವ್ವ ಹಡದವ್ವ |

ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜಸಂತಸವ ಲಭಿಸುವದಿಹಪರ ಲೋಕದೊಳಗೆ

                                                                      ದಿ|| ಶ್ರೀ. ರಾಮಪ್ಪಾ ಸಿ. ಸಜ್ಜನ (1963)

Sajjan.Org is Under Construction.